Zaznacz stronę

Regulamin

Definicje

 1. „MotoDzwon.pl” – Motodzwon z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Grażyńskiego 108, NIP PL 9372418781 , REGON: 072902442.
 1. Serwis MotoDzwon.pl – internetowy serwis ogłoszeniowy służący użytkownikom do zamieszczania w określonym czasie ogłoszeń sprzedaży motocykli, quadów, skuterów, części motocyklowych oraz akcesoriów związanych z branżą motocyklową.
 1. Ogłoszenie – czasowo udostępnione Użytkownikowi miejsce na stronie internetowej, umożliwiające Użytkownikowi sporządzenie oferty sprzedaży motocykli, bądź ich części lub innych towarów i usług związanych z szeroko pojętą branżą motocyklową oraz umieszczanie ich zdjęć. Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzące Motodzwon.pl, jak również innych treści zakazanych przez prawo.
 1. Cennik – ustalane przez MotoDzwon.pl opłaty za umieszczenie ogłoszeń, uiszczane przez użytkownika przed emisją ogłoszenia.
 1. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego regulaminu.
 1. Moment zawarcia umowy – chwila, w której dochodzi do zawarcia między Użytkownikiem a Motodzwon.pl prawnie wiążącego stosunku prawnego o treści określonej w Regulaminie.
 1. Rozpoczęcie wykonania umowy – chwila, od której MotoDzwon.pl rozpoczyna wykonywanie świadczenia polegającego na emisji ogłoszenia.
 1. Regulamin – niniejszy dokument sporządzony przez MotoDzwon.pl, określający funkcjonowanie raz zasady korzystania z serwisu Motodzwon.pl.

Zasady funkcjonowania sytemu

 1. System MotoDzwon.pl polega na udostępnieniu Użytkownikom możliwości, czasowego odpłatnego, zamieszczania przez nich na stronie Serwisu MotoDzwon.pl ogłoszeń sprzedaży motocykli, bądź ich części lub innych towarów i usług związanych branżą motocyklową wraz z ich fotografiami.
 1. Treść ogłoszeń może zawierać wyłączenie dane, uszczegółowione w zamieszczonym na stronie serwisu formularzu, wśród których będą:
  • dane teleadresowe sprzedawcy
  • opis pojazdu
  • dane techniczne pojazdu
  • cena sprzedaży
  • marka pojazdu
  • model pojazdu
  • typ pojazdu
  • cena brutto
  • informacja o tym, czy pojazd jest uszkodzony
  • województwo
  • adres e-mail sprzedającego. Niepodanie przez Użytkownika tych danych uniemożliwia korzystanie z serwisu Otomoto.
 1. Każde ogłoszenie za dodatkową opłatą może zostać wyróżnione, a ogłoszenie ze zdjęciem promowane.
 1. Wyróżnienie ogłoszenia polega na:
  • podświetleniu tła ogłoszenia innym kolorem.
  • umieszczeniu ogłoszenia na początku listy ogłoszeń.
 1. Promowanie ogłoszenia polega na:
  • możliwości jego zamieszczenia na stronie głównej serwisu MotoDzwon.pl
  • zamieszczaniu ogłoszeń we wszystkich mediach z którymi współpracuje Motodzwon.pl
 1. Promować można wyłącznie ogłoszenia ze zdjęciem. Ogłoszenie bez zdjęcia nie będzie promowane nawet jeżeli zostanie aktywowana taka usługa. Każde ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie. Użytkownik podczas zamieszczania ogłoszenia sam decyduje gdzie dodatkowo chce promować swoje ogłoszenie.
 1. Umieszczenie ogłoszenia jest odpłatne, a ceny usług określa cennik zamieszczony na stronie serwisu.
 1. Emisja Ogłoszenia następuje z pod warunkiem:
  • poprawnego wypełnienia formularza ogłoszenia i wypełnienia jej obowiązkowej części
  • uiszczenia ceny określonej w cenniku.
 1. Dopuszczalne jest zamieszczenie jednego ogłoszenia dotyczącego poszczególnego pojazdu. Ten sam pojazd nie może być przedmiotem dwóch lub więcej ogłoszeń
 1. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a MotoDzwon.pl następuje z chwilą łącznego spełnienia przez Użytkownika warunków określonych w regulaminie.
 1. MotoDzwon.pl rozpoczyna emisję ogłoszenia nie później niż w ciągu 1 godziny od spełnienia przez Użytkownika wymogów określonych w regulaminie.
 1. MotoDzwon.pl nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.
 1. MotoDzwon.pl ma prawo do usunięcia zamieszczonego ogłoszenia, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące MotoDzwon.pl, jak również inne treści zakazane przez prawo. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za umieszczenie ogłoszenia.
 1. Ogłoszeniodawca zezwala MotoDzwon.pl dokonywać darmowej emisji wybranych ogłoszeń lub ich części zamieszczonych w serwisie w innych mediach takich jak: prasa, telewizja, bannery, bilboardy.

Zasady uczestnictwa

 1. Użytkownikiem systemu MotoDzwon.pl może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność o czynności prawnych oraz osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 1. Uczestnictwo w systemie MotoDzwon.pl wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody z treścią niniejszego Regulaminu.
 1. Użytkownik w związku z uczestnictwem w systemie może podać w treści ogłoszenia swoje dane osobowe. Przekazanie danych nie jest wymogiem uczestnictwa w systemie MotoDzwon.pl.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez MotoDzwon.pl jako Administratora Danych w celach związanych ze świadczoną usługą. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywało zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo zgłoszenia żądania usunięcia danych.
 1. Użytkownik przekazując dane wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie MotoDzwon.pl czynności w ramach niniejszej usługi.

Odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik mający status prawny konsumenta ma prawo odstąpić od umowy najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.
 1. Z uwagi jednak na charakter świadczonej usługi w serwisie MotoDzwon.pl i moment rozpoczęcie jej wykonywania przez MotoDzwon.pl, użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy jeżeli MotoDzwon.pl dokona emisji ogłoszenia w ciągu 1 godziny od chwili spełnienia wymogów określonych w regulaminie.
 1. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na treść niniejszego regulaminu reguluje odstąpienia od umowy zgodnie z treścią regulaminu. Brak zgody uniemożliwia korzystanie z serwisu MotoDzwon.pl.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez MotoDzwon.pl usługi w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.
 1. Reklamacje będą zgłaszane do MotoDzwon.pl za pośrednictwem e-mail podanego na stronie internetowej lub listownie na adres firmy.
 1. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

Zmiany regulaminu i cennika

 1. Niniejszym regulamin i cennik usług może zostać zmieniony przez MotoDzwon.pl. O zmianach regulaminu i o terminach obowiązywania zmian MotoDzwon.pl poinformuje na stronie internetowej www.motodzwon.pl .
 1. Zmiany regulaminu i cennika usług wchodzą w życie nie wcześniej, aniżeli w ciągu 3 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej.